< Season Words And Selected Haiku >

There are far more season words than those listed in the pages to follow. I selected just a few that became familiai to my junior high School students.

I also introduced the works of haiku that use those season words. Please compare them with yours, see what those works of contemporary poets have to offer to your heart. (Selections were made from the "Hototogisu" magazine. )

HARU SPRING
(February, March, April)
[rira]
kaki hedate
tonari no rira to
uchi no rira (Mayako)

[lilac]
separated by hedge
neighbor-s lilac
and ours

[ chu-ripph ]
chu-iippu
saite oraneba
naranu geni (Yahan)

[ tulip ]
tulips
in bloom
as if obliged

[ hana ]
amado utsu
arasihi ni hanano
kizukaware (Gato)

[ flower(cherry) ]
storms beating shutters
flowers
worried so

[ shun-shu ]
shun-shu no
atokata mo naku
yoso-oeri (Ryou)

[ spring melancholy ]
spring melancholy
not a trace left
upon make-up

[ shunrai ]
shunrai ni ai
yakusoku no
koku no sugu (Akisameji)

[ spring thunder ]
spring thunder coming
appointed time
passing

[ shundei ]
shundei ni
ware tamerae ba
inu mo mata (Katsuji)

[ spring mud ]
spring mud
I hesitate
and the dog, too

[ hina(hiina) ]
neoshimite
neoshimite kesu
hiina no hi (shigyti)

[ girl festival doll ]
reluctant to sleep
reluctant to turn lamps off
girl festival dolls

[ hinaga(hi no nagaki) ]
gokaku no ko ni
soreyori no
hi no nagaki (Kaneyo)

[ long daytime ]
passing the exam
child excited
long daytime

[ tanpopo ]
tanpopo no
wata tobitatsu o
korae ori (Bokusui)

[ dandelion ]
dandelion
feathered seeds
reluctant to leave

[ haru no yoi ]
asu no koto
wasure sugosan
haru no yoi (Fumi)

[ spring night ]
worry not tomorrow
let's enjoy to the full
spring night

[haru no kaze ]
hitotsu koto
oeshi ando no
haru no kale (Teiko)

[ Spring cold ]
pending issue over
relieved
spring cold

[ harukaze ]
harukaze no
mizube o kote
kisi warera (Toshio)

[ spring breeze ]
spring breeze
water front
we came for

NATSU SUMMER
(JUNE, JULY, AUGUST)
[ bara ]
bard-zuki na
tonari no aruji
niva ni ari (Toshio)

[ rose ]
resident next door
fond of roses
now in the garden

[ uchiwa ]
uchiwa mina
teni toriyasuku
okare ari (Sho-saishi)

[ paper fan ]
paper fans
all so placed
easy reach

[ kusa-hue ]
kusa-hue ya
kuchi ni oboe no
aru mama ni (Ikuko)

[ reed ]
reed
lips follow
own memory

[ botan ]
otonari e
kyo-wa botan no
kyaku to shite (Chieko)

[ tree peony ]
to the neighbor's
as guest today
viewing tree peony

[ ase ]
choku no ko
haraite aseno
jugyo ou (Fuku)

[ sweat ]
dusting chalk powder
lessons finished
in sweat

[ ase ]
annai-zu
mirusae aseno
deru kosu (Tatsuo)

[ sweat ]
Just a look
course map
sweat coming

[ ari jigoku ]
ari jigoku
mushi niwa mushi no
ikiru chie (Kanshi)

[ ant lion]
ant lion
gifted wisdom
for survival

[ funsui ]
funsui no
ikite iru mizu
shini ski mizu (Sogo)

[ fountain ]
fountain Water
live here
dead there

[ kusa-hiki ]
kusa-hiki to
iu shizuka naru
kon shigoto (Keisen)

[ weeding ]
weeding
quiet chore yet
painstaking

[ niji ]
niji no ashi
towa futashika ni
utsukushi ki (Hinao)

[ ends of rainbow ]
ends of rainbow
dim and
beautiful

[ tozan ]
fumu oto no
hitori no toki no
tozan-gutsu (Hisashi)

[ mountain climbing ]
climbing alone
sound of steps
mountain boots

[ suzushi ]
mita me niva
suzushi soyo to
iwarete mo (Teiko)
[ cool ]
cool to the eye
compliments
no solace

[ natsuyase ]
natsuyase o
senu ga fufuku to
mottaina (Mihojo)

[ Weight loss in summer ]
complaining
no weight loss in summer
ungrateful soul

[ suich-uka ]
suichluka
awa o sodatete
im aida (kazuko)

[ artificial flower in water ]
artificial flower in water
sending bubbles
time going

[ hadaka ]
raikyaku ni
fui o tsukareshi
hadaka kana (shuo)

[ naked ]
unexpected visitor
caught ne
naked

[ enten ]
enten o
kite menkai no
kyoka narazu (hakuun)

[ scorching sun ]
scorching sun
visiting a patient
no admission

[ kingyo ]
kyo hitohi
kingyo ni mono o
iishi nomi (Kikujo)

[ goldfish ]
all day long
spoke to nobody
but goldfish

[ reizoko ]
reizoko
nozoite kara no
kaimono ni (Meika)

[ refrigerator ]
refrigerator
checked what's left
before shopping

[ kyanpu ]
nebusoku no
kao ga zoro zoro
kyanpu yori (Seiga)

[ camping ]
sleepless faces
dragging
out of camping tents

[nishibi]
nishibi uke
gakuya jigoku to
ieru koku (Ozen)

[setting sun]
I dressing room
setting sun
hell itself

[ uchimizu(mizu o utsu) ]
shukuchoku no
kinmu aketaru
mizu o utsu (Hidetaka)

[ watering ]
night duty
just over
watering

[ yoru no aki ]
furo kagen
sukoshi atSume ni
yoru no aki (Yoshie)

[ autumn at night ]
hot bath
set a bit warmer
autumn at night

[ hirune ]
hirune guru
tsumori ga keiki
yaku koto ni (Teiko)

[ nap ]
planned nap
ended up
making cakes

[ hisho ]
atsumare ba
sorega tanoshiku
hisho no yado (Toshio)

[ summering ]
getting together
itself pleasant
sumnering house

BACK | CONTENTS |NEXT